CULINARY ADVICE

Algemene Voorwaarden Consultancy Jelbrich/ Sense For Food Gcv

Artikel 1. Algemene informatie Sense for food GCV, is een commanditaire vennootschap met zetel te 2500 Koningshooikt, brandestraat 2, en is ingeschreven in Brussel bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0607.936.018
 
Artikel 2. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door Sense For Food ten aanzien van haar klanten. De klant wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. In geval van tegenstrijdigheid zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de klant, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door een bestuurder van Sense For Food . Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. En worden schriftelijk opgenomen in de daarbij behorende offerte. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.
 
Artikel 3. Voorwerp van de dienstverlening van sense for food is expert op vlak van adviesverlening, bijstand en opleidingen inzake hospitality en keuken opdrachten, en
gerelateerde materies. De dienstverlening van sense for food gcv kan ondermeer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij onderhandelingen, optreden als lasthebber, detachering van experten bij de klant, opleidingen en trainingen inzake hospitality en keuken opdrachten. Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van Sense for food bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen en/of uitbreiden.
 
Artikel 4. Verbintenissen van Sense For Food Gcv §1. De verbintenissen van Sense For Food zijn geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen. Alle opdrachten worden naar best vermogen uitgevoerd door Sense For Food. Sense For Food heeft daarbij de mogelijkheid de opdrachten uit te besteden aan medewerkers binnen en buiten het kantoor, waarbij onderhavige algemene voorwaarden onverminderd van toepassing blijven. Sense For Food verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. Sense For Food is geenszins aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten is aan de klant, aan derden of overmacht, en of het niet tijdig aanleveren van gevraagde documenten en of materialen. §2. Sense For Food neemt passende organisatorische en administratieve maatregelen om te voorkomen dat belangenconflicten inzake adviesverlening tussen haar klanten onderling, de belangen van deze laatsten zouden schaden. De klant dient Sense For Food op de hoogte te brengen van elke informatie in haar bezit waaruit zou blijken dat Sense For Food zich in een conflictsituatie kan bevinden (bij wijze van niet-limitatief voorbeeld: de naam van het bestuur/bedrijf waarvoor een advies wordt gevraagd, dient steeds meegedeeld te worden aan Sense For Food). Dienvolgens, behoudt Sense For Food zich om deontologische redenen het recht voor om een opdracht te weigeren indien belangenconflicten zich kunnen voordoen welke de belangen van haar klanten zou kunnen schaden.
 
Artikel 5. Medewerking van de klant Sense For Food doet er alles aan om aan haar klanten een optimale dienstverlening te verstrekken. Een vlotte interactie en samenwerking tussen Sense For Food en klant is daarbij zeer belangrijk. De dienstverlening van Sense For Food is immers maatwerk, gebaseerd op concrete feiten. De klant dient ongevraagd en onmiddellijk alle informatie te verstrekken die met de opdracht verbonden is. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens., informatie en stukken. Indien de klant zijn noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig of niet conform de afspraken verleent, staat het Sense For Food vrij om voor de klant geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken.Sense For Food is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.

Artikel 6. Vergoeding – Klachten – Betaling §1. Sense For Food rekent haar dienstverlening aan volgens uurtarieven of andere methoden, dewelke in overeenkomst met de klant zijn bepaald. Het tarief wordt mede vastgelegd op basis van de aard, de complexiteit, de inzet en het dringend karakter van de zaak. §2. Sense For Food kan aan de klant voor de aanvang van en in de loop van zijn werkzaamheden om één of meerdere voorschotten verzoeken. Na afhandeling van en opdracht zal de klant een eindafrekening ontvangen waarbij de betaalde voorschotten op het totale bedrag in mindering worden gebracht. §3. Indien de klant niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze op straffe van verval van recht binnen de zeven dagen na de datum van de factuur schriftelijk en gemotiveerd te protesteren. §4. Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle facturen contant betaalbaar op de zetel van Sense For Food, zonder korting. Indien een factuur niet betaald wordt tegen de vervaldag van de factuur, heeft Sense For Food zonder de klant voorafgaand aangetekend in gebreke te moeten stellen – van rechtswege (A) het recht om verwijlintresten aan een intrestvoet van 2% per maand aan te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot op de datum van volledige betaling evenals (B) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen met een minimum van 250 EUR, onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering volgen. Tevens heeft Sense For Food in dit geval het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken klant te schorsen tot op het ogenblik dat alle facturen integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de klant met onmiddellijke ingang te beëindigen. Sense For Food is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de klant.
 
Artikel 7. Aansprakelijkheid §1. De klant verstrekt aan Sense For Food, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van Sense For Food, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken. Sense For Food is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de klant. §2. Een eventuele aansprakelijkheid in hoofde van Sense For Food en/of haar onderaannemers en aangestelden, zowel contractueel als buitencontractueel, wordt altijd beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag excl. BTW dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden, en bij gebreke aan dergelijk dossier tot maximaal € 2.500€ per schadegeval. §3. Sense For Food kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de klant of door derden. §4. Niettegenstaande Sense For Food redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de klant tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. Sense For Food aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van Sense For Food.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten Het is de klant niet toegestaan om de door Sense For Food gemaakte adviezen, nota’s, opinies, contracten, documenten, slides, fiches en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te
verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de aan Sense For Food toegekende opdracht.
 
Artikel 9. Wijziging Sense For Food behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter §1. Alle overeenkomsten tussen Sense For Food en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. §2. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk. §3. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Sense For Food en de klant.